ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၏ စွမ်းပကားကို ဖော်ထုတ်ခြင်း


အပိုင်း (၄)။ ပွင့်လင်းရွေးကောက်ပွဲ သတင်းအချက်အလက် လက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်း၊ တောင်အမေရိကတိုက်မှ သာဓကများ

ဘရာဇီးလ်

အကဲဖြတ်သည့်ရွေးကောက်ပွဲကာလ။ ။ ၂၀၁၄၊ အောက်တိုဘာလ (၅)ရက် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ၊ သမ္မတ၊ အမျိုးသားကွန်ဂရက်၊ ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲများ

Data စံချိန်စံညွှန်းများ။ ဒေသတွင်းရှိ အခြားနိုင်ငံများနှင့် နှိုင်းစာလျှင် ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံ၏ ရွေးကောက်ပွဲ သတင်း အချက်အလက်များသည် အချိန် တံဆိပ်အမှတ်အသားများကို အကောင်းဆုံး အသုံးပြုထားသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက် စာမျက်နှာများ အပါအဝင် data အများစုမှာ အချိန် တံဆိပ်အမှတ်အသားများ ခပ်နှိပ်ထားသည်။ အချက်အလက် အတော်များများကိုလည်း မှတ်တမ်းမှတ်ရာများပြုလုပ်ထားသည်။

ရွေးကောက်ပွဲ စီမံကျင်းပရေးအဖွဲ့။ ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံသည် သူ၏ ရွေးကောက်ပွဲစီမံကျင်းပရေးအဖွဲ့ ဖြစ်သည့် ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးချုပ် (TSE) ၏ အရာရှိများ၊ ဝန်ထမ်းများ အကြောင်း အသေးစိတ် သတင်းအချက်အလက် များကို အသုံးပြုရန် လွယ်ကူသည့် ပုံစံဖြင့် ထုတ်ပြန်သည်။ အဖွဲ့အစည်းပြ/ ဝန်ထမ်းအင်အားပြ ပုံများကို အမည်စာရင်းအပြည့်အစုံ၊ ရာထူး၊ အီးမေးလိပ်စာများနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များပါသည့် hyperlink များဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည်။

မဲဆန္ဒရှင်များကို ပညာပေးခြင်း။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကြောင်း သတင်းအချက်အလက်များနှင့် အခြေအနေ။ ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံ၏ “DivulgaCand” ဟုခေါ်သည့် platform တွင် ရွေးကောက်ပွဲဝင် ကိုယ်စားလှယ် တစ်ယောက်ချင်းစီအကြောင်း မနည်းမနောလှသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ထုတ်ပြန်ပေးသည်။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးချင်းစီ၏ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးမူဘောင်၊ အခြေအနေနှင့် TSE သို့တင်သွင်း ထားသည့် စာရွက်စာတမ်းများကို အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး interactive ဖြစ်သည့် ပုံစံဖြင့် တင်ထားပေးသည်။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ တရားဝင် စာရွက်စာတမ်းများကို ထုတ်ပြန်ပေးထားသည်မှာ လေးစားစရာ ကောင်းသော်ငြားလည်း ယင်းစာရွက်စာတမ်းများမှာ scan ဖတ်ထားသည့် ဓာတ်ပုံ file (PDF) များသာ ဖြစ်သောကြောင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ မရနိုင်ပေ။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးချင်းစီ၏ အချက်အလက်များ အပြင် ရွေးကောက်ပွဲ အားလုံးအတွက် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစာရင်း အပြည့်အစုံကိုလည်း မူပိုင်ခွင့်မဲ့သည့်၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ရသည့် (CSV) format ဖြင့် download လုပ်နိုင်သည်။ သို့သော် ရွေးကောက်ပွဲအားလုံးရှိ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အားလုံးအတွက် တစ်ခုတစည်းတည်း download လုပ်၍ကား မရပေ။

နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း။ လက်တင်အမေရိကရှိ နိုင်ငံအများစုနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး ပါတီအသင်းဝင်များနှင့် ဆက်စပ်သည့် အချက်အလက်များ မှာ ထူးခြားသည်။ TSE သည် ပြည်နယ်အဆင့် ပါတီ တစ်ပါတီချင်းစီအတွက် လက်ရှိပါတီဝင်နှင့် ယခင်ပါတီဝင်များ အားလုံးအပေါ် အသေးစိတ် အချက်အလက်များ ထုတ်ပြန်သည်။ ယင်း data များကိုလည်း မူပိုင်ခွင့်မဲ့သည့်၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ရသည့် format (CSV) ဖြင့် ထုတ်ပြန်သည်။ ပါတီဝင် တစ်ယောက်ချင်းစီအကြောင်း အချက်အလက်များ ထုတ်ပြန်သည့် နိုင်ငံမှာ မရှိသလောက် ဖြစ်သော်လည်း ဘရာဇီးနိုင်ငံသည် တစ်ဆင့်တက်၍ ပါတီဝင် တစ်ယောက်ချင်းစီအကြောင်း အချက်အလက် ကြွယ်ဝသည့် dataset များကိုပင် ထုတ်ပြန်ပေးသေးသည်။ ယင်းအချက်အလက်များတွင် မှတ်ပုံတင်သည့် နေ့စွဲ၊ မဲဆန္ဒရှင် မှတ်ပုံတင်နံပါတ်၊ ပြည်နယ်၊ မြို့နယ်၊ ရွေးကောက်ပွဲနယ်နိမိတ်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ကဏ္ဍအလိုက် တည်နေရာ စသည့်အချက်များပါဝင်သည်။ ပါတီဝင် အဟောင်းများအကြောင်း အချက်အလက်များတွင် ပါတီဝင် ဖျက်သိမ်းရခြင်းအကြောင်းအရင်း၊ နေ့စွဲ၊ ပါတီသို့ ပြန်လည်ဝင်လာသူများအတွက် ပြန်အသင်းဝင်သည့်နေ့စွဲ စသည့် အချက်များပါရှိသည်။ download ချသည့် file တစ်ခုချင်းစီအတွက် data ကုတ်ပြုလုပ်နည်းအား ရှင်းပြသည့် မှတ်တမ်းများပါ ပူးတွဲပါရှိသည်။ ဘရာဇီးလ် နိုင်ငံ၏ ပါတီ အသင်းဝင်များအကြောင်း အချက်အလက်များသည် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပွင့်လင်းသတင်းအချက်အလက်မူများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသည်။

မဲရုံများ။ ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံ၏ မဲရုံနှင့် ဆက်စပ်သည့် အချက်အလက်များသည် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပွင့်လင်း သတင်းအချက်အလက် မူအများစုနှင့် ကိုက်ညီသည်။ TSE သည် မဲရုံစာရင်းအပြည့်အစုံအား တစ်စုတစည်းတည်းနှင့် မူပိုင်ခွင့်မဲ့သည့် format (PDF) ဖြင့် download လုပ်နိုင်ရန် ထုတ်ပြန်ပေးသည်။ သို့သော် ဤ data များမှာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ မရပေ။ မဲစာရင်းတွင် ပထဝီနယ်နိမိတ်အဆင့် အမျိုးမျိုး၊ ထူးခြားအမှတ်အသားနှင့် မဲရုံတစ်ခုချင်းစီ၏ လိပ်စာများ ပါရှိသည်။

ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များ။ ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံတွင် ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်များကို အသေးစိတ်အဆင့်အမျိုးမျိုးနှင့် အသုံးပြုသူများ ပါဝင်နိုင်သည့် ပုံစံ (interactive features) အမျိုးမျိုးဖြင့် ရယူရန် နည်းလမ်း သုံးမျိုးပေးထားသည်။ အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အတိုင်း ဤနည်းလမ်းများတွင် ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးများ ကိုယ်စီကိုယ်ငှ ရှိကြသည်။

  • အကျဉ်းချုံးအဆင့် ရလဒ်များ။ ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံ၏ DivWeb platform သည် ရွေးကောက်ပွဲ ရလာဒ်များကို interactive ဖြစ်သည့် ပုံစံဖြင့်ရယူရန် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ရွေးကောက်ပွဲအလိုက် ရရှိသည့် မဲစုစုပေါင်းကိုသာ ထုတ်ပြန်သည့်အတွက် အသေးစိတ်မကျပေ (ဥပမာ နိုင်ငံအဆင့်ရွေးကောက်ပွဲဆိုလျှင် နိုင်ငံအဆင့် မဲရလဒ်များသာ ရှိသည်)။ အချက်အလက်များကို မူပိုင်ခွင့်မဲ့သည့် format (ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများတွင် HTML အဖြစ်ရနိုင်သည်) ဖြင့်ရနိုင်သော်လည်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ မရပေ။ ထို့အပြင် ၂၀၁၄ ဒီဇင်ဘာလ (၁၉) ရက်မှစ၍ ဤ data platform သည် ကောင်းစွာ အလုပ်မလုပ်ပေ၊ ထို့အတွက် ၂၀၁၄ အောက်တိုဘာ ရွေးကောက်ပွဲများအတွင် အချက်အလက်များမရနိုင်။
  • မူလအဆင့် ရလဒ်များ။ ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံ၏ DivWeb platform သည် အချက်အလက်များကို အသေးစိတ် ထုတ်ပြန်ပေးပြီး၊ မေးခွန်းများကိုလည်း နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် မေးမြန်းနိုင်သည်။ ဤ platform အတွက် မူပိုင်ခွင့်ရှိသည့် software (Java) လည်းလိုအပ်သည်။ Data များကို HTML ဇယားများဖြင့်ဖော်ပြထားသည်၊ သို့သော်လည်း မူပိုင်ခွင့်မဲ့ပြီး၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ရသည့် CSV format ဖြင့် download ရယူနိုင်သည်။ မဲရုံအဆင့် အချက်အလက်များကို download လုပ်နိုင်သော်လည်း တစ်စုတစည်းတည်းတော့ မရ။ ယင်းအစား အချက်အလက်များကို ရွေးကောက်ပွဲ တစ်ခုချင်းစီရှိ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ဦးချင်းစီအတွက် download လုပ်နိုင်သည် (အောက်တွင် ပုံ ၂ ကို ကြည့်ပါ)။
  • ယခင်ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်များ။ ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံ၏ Repositorio platform သည် ၁၉၄၅ ခုနှစ်အထိ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များကို မူပိုင်ခွင့်မဲ့သည့်၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ရသည့် format (CSV) ဖြင့် download ချနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးထားသည်။ များသောအားဖြင့် ပဏာမနှင့် နောက်ဆုံးမဲရလဒ်များကို ထုတ်ပြန်ပေးထားသည်။ မကြာသေးခင်က ရွေးကောက်ပွဲများအတွက် data များမှာ ပို၍ အသေးစိတ်ကျသည်။ File အရွယ်အစားများမှာ အလွန်ကြီးမားသည့်အတွက် အုပ်စုလိုက် ခွဲထားသည်။ အင်တာနက်နှုန်းနှေးလျှင် download ချရန် အချိန်အတော်အတန်ကြာနိုင်သည်။

ပုံ (၂)။ ဘရာဇီးလ်။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးချင်းစီအတွက် download လုပ်နိုင်သည့် မဲရုံအဆင့် မဲရလာဒ်များ
အသုံးပြုသူများသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ မည်သည့်ရွေးကောက်ပွဲ အတွက်မဆို၊ မည်သည့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကို မဆို ရွေးချယ်ပြီး မိမိရွေးချယ်လိုက်သည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအတွက် မဲရုံအားလုံးမှ မဲရလဒ်များကို CSV file ဖြင့် download ချနိုင်သည်(http://apps.tre-ms.jus.br/SDR2014/)

Brazil - Downloadable Polling Station-level Results for Each Candidate

Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Tumblr