တောင်အမေရိကတိုက်၏ Data Inventory (အချက်အလက်များ စာရင်း)

ဤစာရင်းသည် တောင်အမေရိကတိုက်နိုင်ငံများရှိ နောက်ဆုံး (၂၀၁၄ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့အထိ) ရွေးကောက်ပွဲများ အတွက် ထုတ်ပြန်ထားသည့် အချက်အလက်များကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သုတေသနပြုထားခြင်း၏ ရလာဒ်ပင်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါနိုင်ငံများမှာ အာဂျင်တီးနား၊ ဘိုလီးဗီးယား၊ ချီလီ၊ ကိုလံဘီယာ၊ ကော်စတာရီကာ၊ အီကွေဒေါ၊ အယ်ဆာလ်ဗာဒေါ၊ ဂွာတီမာလာ၊ ဂိုင်ယာနာ၊ ဟွန်ဒူးရာစ်၊ မက္ကဆီကို၊ နီကရာဂွာ၊ ပနားမား၊ ပါရာ​​ဂွေး၊ ပီရူး၊ ဥုရု​ဂွေး၊ ဗင်နီဇွဲလားတို့ ဖြစ်ကြသည်။ ဤစာရင်းရှိ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီအလိုက် ဇယားများသည် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်အဆင့်အသီးသီးနှင့် ဆက်စပ်သည့် အချက်အလက်များကို ပွင့်လင်း သတင်းအချက်အလက်မူများဖြင့် ပြုစုထားခြင်းရှိမရှိ ဖော်ပြသည်။[1]

သင်္ကေတအညွှန်းများ  များသောအားဖြင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိသည်;  တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပွင့်လင်း ြင်သာမှု ရှိသည်;  ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိ;
Country ရွေးကောက်ပွဲ စီမံကျင်းပရေးအဖွဲ့နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးရွေးကောက်ပွဲ စီမံခန့်ခွဲရေး ဖြစ်စဉ်အဆင့်ဆင့်ရွေးကောက်ပွဲနယ်နိမိတ်များ (မဲဆန္ဒနယ်များ)နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းမဲပြားပေါ်တွင် ဖော်ပြခံရန် အရည်အချင်း ပြည့်မီခြင်းရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးမဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ဆိုင်ရာ ငွေကြေးသုံးစွဲမှုမဲဆန္ဒရှင်များ မှတ်ပုံတင်ခြင်းမဲဆန္ဒရှင်စာရင်းမဲဆန္ဒရှင်များကို ပညာပေးခြင်းမဲရုံရွေးကောက်ပွဲရလာဒ် (ပဏာမ)ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်  (နောက်ဆုံးတရားဝင်)တိုင်ကြားချက်များ၊ အငြင်းပွားမှုများ
Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Guyana
Honduras
Mexico
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
Uruguay
Venezuela

Data ပွင့်လင်းမြင်သာရှိမှု စာရင်း အမှတ်ပေးစနစ်

ဤစာရင်း၏ အမှတ်ပေးစနစ်သည် ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်စဉ်အတွင်းရှိ (EMB များ၏ အုပ်ချုပ်ရေး၊ မဲဆန္ဒရှင်များ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ ရလာဒ်စသည်) အချက်အလက် ကဏ္ဍများ၏ ပွင့်လင်းမှုအတွက်ကို လည်းကောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်စဉ်အတွင်းရှိ အဆင့်အသီးသီးနှင့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက် အမျိုးအစား အသီးသီး၏ ပွင့်လင်းမြင်သာ ရှိမှုအတွက်ကို လည်းကောင်း တိုင်းတာပေးသည်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီ အလိုက် ၂၀၁၄ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့အထိ နောက်ဆုံးရွေးကောက်ပွဲများမှ အချက်အလက်များကို အမှတ်ပေးထားသည်။ ၃၀% သို့မဟုတ် ယင်းအောက် စုစုပေါင်းအမှတ်ကို “ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိ” ဟု သတ်မှတ်ကာ၊ ၃၀% ကျော်နှင့် ၇၀% အကြား စုစုပေါင်းအမှတ်ကို “တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသည်”ဟု သတ်မှတ်ပြီး၊ ၇၀% ကျော်သည့် စုစုပေါင်းအမှတ်ကို “များသောအားဖြင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသည်” ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။

ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်၏ အစိတ်အပိုင်းအမျိုးမျိုးရှိ သတင်းအချက်အလက် ကဏ္ဍအမျိုးမျိုးတွင် ၁ မှ ၇ အထိ ကဏ္ဍခွဲများ ရှိသည်။ သတင်းအချက်အလက် ကဏ္ဍတစ်ခု၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အမှတ်သည် ၄င်း၏ ကဏ္ဍခွဲများ၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အမှတ်များပေါ် မူတည်သည်။ ကဏ္ဍခွဲများ၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အမှတ်များမှာ တစ်ခုလျှင် အမှတ် ၂၀ အထိရနိုင်သည်။ ကဏ္ဍတစ်ခု၏ စုစုပေါင်းအမှတ်ကို ကဏ္ဍခွဲတစ်ခုစီ၏အမှတ်များကို ရာခိုင်နှုန်းတွက်ခြင်းမှ ရရှိသည်။ ဥပမာ “မဲရုံ”ဆိုသည် ကဏ္ဍတွင် “တည်နေရာ” နှင့် “မဲရုံလုပ်သားများ” ဟူ၍ ကဏ္ဍခွဲနှစ်ခုရှိသည်။ ထို့ကြောင့် စုစုပေါင်းအမှတ်ကို ရနိုင်ခြေရှိသည့် အမှတ် ၄၀ မှ တွက်ယူသည်။ ထို့အတူ “မဲရလဒ်” ဆိုသည့် ကဏ္ဍတွင် မဲပေးခဲ့သူများ၊ ပယ်မဲများ၊ ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးချင်းစီ၏ ရမဲများ၊ စသည်ဖြင့် ကဏ္ဍခွဲပေါင်း ၇ ခုပါရှိရာ စုစုပေါင်းအမှတ်ကို ရနိုင်ခြေရှိသည့် အမှတ် ၁၄၀ မှ တွက်ယူသည်။

ကဏ္ဍခွဲ တစ်ခုချင်းစီအတွက် ရနိုင်ခြေရှိသည့် အမှတ် ၂၀ ကို သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍခွဲရှိ data များသည် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပွင့်လင်း သတင်းအချက်အလက်မူများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိ မရှိအပေါ်မူတည်၍ တွက်ချက်သည်။ မူတစ်ခုစီအတွက် ကဏ္ဍခွဲ တစ်ခုသည် ရနိုင်ခြေရှိသည့် အမှတ်စုစုပေါင်း သို့မဟုတ် ၀ ရရှိသည်။ ကဏ္ဍခွဲတစ်ခုသည် အင်တာနက်တွင် အခမဲ့ရနိုင်သည့်အခါ ၇ မှတ်ရသည်၊ အသေးစိတ်အဆင့်၊ ပြီးပြည့်စုံပြီးတစ်စုတစည်းတည်းဖြင့်၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ရသည့် format ဖြင့်ရသည့်အခါ တစ်ခုချင်းစီအတွက် ၃ မှတ်ရသည်၊ မူပိုင်ခွင့်မဲ့ခြင်း၊ ဘက်လိုက်မှုကင်းခြင်း၊ ရာသက်ပန်ရနိုင်ခြင်း တို့အတွက် တစ်ခုချင်း ၁ မှတ်စီ ရကြသည်။ ဤမူများ၏ အမှတ်ကို တွက်ချက်ရာတွင် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ပွင့်လင်းမြင်သာဖြစ်စေရန် ယင်းတို့၏ အရေးပါမှုကို လိုက်၍ တွက်ချက်ခြင်းဖြစ်သည်။

ဥပဒေသများ ရရှိနိုင်သော ရမှတ်များ
အင်တာနက်တွင် အခမဲ့ ရနိုင်သည် 7
အသေးစိတ်ကျသည် 3
ပြီးပြည့်စုံပြီး တစ်ခုတစည်းတည်း ရသည် 3
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ရသည် 3
မူပိုင်ခွင့်မဲ့ဖြစ်သည် 1
ဘက်လိုက်မှုကင်းသည် 1
လိုင်စင်မဲ့ဖြစ်သည် 1
ရာသက်ပန် ရနိုင်သည် 1
စုစုပေါင်း 20
  1. ဤလေ့လာမှုသည် သင့်တော်သော အချိန်ကာလ လွန်ပြီးမှသာ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သောကြောင့် ပွင့်လင်းသတင်းအချက်အလက် မူ တစ်ခုဖြစ်သည့် အချိန်မီ အချက်အလက်များ ထုတ်ပြန်ပေးနိုင်ခြင်း ရှိ၊မရှိကို ဤလေ့လာမှုတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားခြင်း မရှိသည်ကို သတိပြုမိစေလိုသည်။
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Tumblr