လက်တင်အမေရိကမှ သတင်းအချက်အလက် အသေးစိတ်စာရင်း


Brazil

ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ပြီးသော ရွေးကောက်ပွဲ:

Presidential: October 5, 2014

နောက်ဆုံးအကြိမ် ကြည့်ရူမှု:

2015-01-26

ပွင့်လင်းသတင်းအချက်အလက်:

Public data regulation: Law 12.527/2011
Open government portal: http://dados.gov.br/
Open government partnership: http://www.opengovpartnership.org/country/brazil
Transparency portal: http://www.portaltransparencia.jus.br/despesas/
Election data website: http://www.tse.jus.br/hotSites/pesquisas-eleitorais/

Brazil
Category ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအင်တာနက်တွင် အခမဲ့ ရနိုင်သည်အသေးစိတ်ကျသည်ပြီးပြည့်စုံပြီး တစ်ခုတစည်းတည်း ရသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ရသည်မူပိုင်ခွင့်မဲ့ဖြစ်သည်ဘက်လိုက်မှုကင်းသည်လိုင်စင်မဲ့ဖြစ်သည်ရာသက်ပန် ရနိုင်သည်
ရွေးကောက်ပွဲ စီမံကျင်းပရေးအဖွဲ့နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး (TSE)များသောအားဖြင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိသည်
တည်နေရာ (လိပ်စာအပြည့်အစုံ)မှန်သည်မှန်သည်မှန်သည်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးချင်း၏ အမည်နှင့် ဆက်သွယ်နိုင်သည့်လိပ်စာမှန်သည်မှန်သည်မှန်သည်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
ရွေးကောက်ပွဲ စီမံခန့်ခွဲရေး ဖြစ်စဉ်အဆင့်ဆင့် (TSE)တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိသည်အင်တာနက်တွင် အခမဲ့ ရနိုင်သည်အသေးစိတ်ကျသည်ပြီးပြည့်စုံပြီး တစ်ခုတစည်းတည်း ရသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ရသည်မူပိုင်ခွင့်မဲ့ဖြစ်သည်ဘက်လိုက်မှုကင်းသည်လိုင်စင်မဲ့ဖြစ်သည်ရာသက်ပန် ရနိုင်သည်
အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်များမှန်သည်မှန်သည်မမှန်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
ဘက်ဂျတ်မှန်သည်မမှန်မမှန်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
သုံးစွဲမှုများမှန်သည်မှန်သည်မမှန်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
ပြည်သူသို့ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ဝန်ထမ်းများ ခန့်အပ်ခြင်း ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များမှန်သည်မှန်သည်မှန်သည်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
သင်တန်းဆက်စပ် ပစ္စည်းများမှန်သည်မှန်သည်မှန်သည်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အဖွဲ့အစည်းများရှာမတွေ့
ရွေးကောက်ပွဲနယ်နိမိတ်များ (မဲဆန္ဒနယ်များ) (TSE)တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိသည်အင်တာနက်တွင် အခမဲ့ ရနိုင်သည်အသေးစိတ်ကျသည်ပြီးပြည့်စုံပြီး တစ်ခုတစည်းတည်း ရသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ရသည်မူပိုင်ခွင့်မဲ့ဖြစ်သည်ဘက်လိုက်မှုကင်းသည်လိုင်စင်မဲ့ဖြစ်သည်ရာသက်ပန် ရနိုင်သည်
ရွေးကောက်ပွဲ နယ်နိမိတ်အမည်များနှင့် အဆင့်ဆင့် ဖွဲ့စည်းပုံမှန်သည်မှန်သည်မမှန်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း (TSE)တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိသည်အင်တာနက်တွင် အခမဲ့ ရနိုင်သည်အသေးစိတ်ကျသည်ပြီးပြည့်စုံပြီး တစ်ခုတစည်းတည်း ရသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ရသည်မူပိုင်ခွင့်မဲ့ဖြစ်သည်ဘက်လိုက်မှုကင်းသည်လိုင်စင်မဲ့ဖြစ်သည်ရာသက်ပန် ရနိုင်သည်
မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပါတီများမှန်သည်မှန်သည်မှန်သည်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
မှတ်ပုံတင် မအောင်မြင်သည့် ပါတီများရှာမတွေ့
ပါတီဝင်များမှန်သည်မမှန်မမှန်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
မဲပြားပေါ်တွင် ဖော်ပြခံရန် အရည်အချင်း ပြည့်မီခြင်း (TSE)တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိသည်အင်တာနက်တွင် အခမဲ့ ရနိုင်သည်အသေးစိတ်ကျသည်ပြီးပြည့်စုံပြီး တစ်ခုတစည်းတည်း ရသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ရသည်မူပိုင်ခွင့်မဲ့ဖြစ်သည်ဘက်လိုက်မှုကင်းသည်လိုင်စင်မဲ့ဖြစ်သည်ရာသက်ပန် ရနိုင်သည်
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် လက်ခံခဲ့သူများမှန်သည်မှန်သည်မမှန်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အဖြစ် ပယ်ချခဲ့သူများမှန်သည်မှန်သည်မမှန်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးများသောအားဖြင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိသည်အင်တာနက်တွင် အခမဲ့ ရနိုင်သည်အသေးစိတ်ကျသည်ပြီးပြည့်စုံပြီး တစ်ခုတစည်းတည်း ရသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ရသည်မူပိုင်ခွင့်မဲ့ဖြစ်သည်ဘက်လိုက်မှုကင်းသည်လိုင်စင်မဲ့ဖြစ်သည်ရာသက်ပန် ရနိုင်သည်
မီဒီယာတွင် ထုတ်လွှင့်ခွင့်ရသည့် ပမာဏမှန်သည်မှန်သည်မှန်သည်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ဆိုင်ရာ ငွေကြေးသုံးစွဲမှု (TSE)တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိသည်အင်တာနက်တွင် အခမဲ့ ရနိုင်သည်အသေးစိတ်ကျသည်ပြီးပြည့်စုံပြီး တစ်ခုတစည်းတည်း ရသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ရသည်မူပိုင်ခွင့်မဲ့ဖြစ်သည်ဘက်လိုက်မှုကင်းသည်လိုင်စင်မဲ့ဖြစ်သည်ရာသက်ပန် ရနိုင်သည်
မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ရံပုံငွေမှန်သည်မှန်သည်မမှန်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး သုံးစွဲမှုမှန်သည်မှန်သည်မမှန်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
ကိုယ်စားလှယ်များ၏ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ရံပုံငွေမှန်သည်မှန်သည်မမှန်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
ကိုယ်စားလှယ်များ၏ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး သုံးစွဲမှုမှန်သည်မှန်သည်မမှန်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
ပါတီများ၏ နှစ်စဉ် ငွေစာရင်းမှန်သည်မှန်သည်မမှန်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
မဲဆန္ဒရှင်များ မှတ်ပုံတင်ခြင်း (TSE)ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိအင်တာနက်တွင် အခမဲ့ ရနိုင်သည်အသေးစိတ်ကျသည်ပြီးပြည့်စုံပြီး တစ်ခုတစည်းတည်း ရသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ရသည်မူပိုင်ခွင့်မဲ့ဖြစ်သည်ဘက်လိုက်မှုကင်းသည်လိုင်စင်မဲ့ဖြစ်သည်ရာသက်ပန် ရနိုင်သည်
Registration center locationsရှာမတွေ့
မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိသည်အင်တာနက်တွင် အခမဲ့ ရနိုင်သည်အသေးစိတ်ကျသည်ပြီးပြည့်စုံပြီး တစ်ခုတစည်းတည်း ရသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ရသည်မူပိုင်ခွင့်မဲ့ဖြစ်သည်ဘက်လိုက်မှုကင်းသည်လိုင်စင်မဲ့ဖြစ်သည်ရာသက်ပန် ရနိုင်သည်
မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းရှိ မရှိ ရှာခြင်းမှန်သည်မှန်သည်မမှန်မမှန်မှန်သည်မမှန်မသေချာမှန်သည်
မဲဆန္ဒရှင်များကို ပညာပေးခြင်း (TSE)များသောအားဖြင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိသည်အင်တာနက်တွင် အခမဲ့ ရနိုင်သည်အသေးစိတ်ကျသည်ပြီးပြည့်စုံပြီး တစ်ခုတစည်းတည်း ရသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ရသည်မူပိုင်ခွင့်မဲ့ဖြစ်သည်ဘက်လိုက်မှုကင်းသည်လိုင်စင်မဲ့ဖြစ်သည်ရာသက်ပန် ရနိုင်သည်
ရွေးကောက်ပွဲကာလ ပြက္ခဒိန်မှန်သည်မှန်သည်မှန်သည်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
Voting process informationမှန်သည်မှန်သည်မှန်သည်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
နိုင်ငံရေး အစီအစဉ်များမှန်သည်မှန်သည်မမှန်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
မဲရုံ (TSE)တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိသည်အင်တာနက်တွင် အခမဲ့ ရနိုင်သည်အသေးစိတ်ကျသည်ပြီးပြည့်စုံပြီး တစ်ခုတစည်းတည်း ရသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ရသည်မူပိုင်ခွင့်မဲ့ဖြစ်သည်ဘက်လိုက်မှုကင်းသည်လိုင်စင်မဲ့ဖြစ်သည်ရာသက်ပန် ရနိုင်သည်
တည်နေရာမှန်သည်မှန်သည်မမှန်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
မဲရုံဝန်ထမ်းများမှန်သည်မှန်သည်မမှန်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ် (ပဏာမ)ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိအင်တာနက်တွင် အခမဲ့ ရနိုင်သည်အသေးစိတ်ကျသည်ပြီးပြည့်စုံပြီး တစ်ခုတစည်းတည်း ရသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ရသည်မူပိုင်ခွင့်မဲ့ဖြစ်သည်ဘက်လိုက်မှုကင်းသည်လိုင်စင်မဲ့ဖြစ်သည်ရာသက်ပန် ရနိုင်သည်
မှတ်ပုံတင်ထားသည့် မဲဆန္ဒရှင်များရှာမတွေ့
မဲပေးခဲ့သည့် မဲဆန္ဒရှင်များရှာမတွေ့
ပျက်စီး မဲပြားများ (ထုတ်ပေးခဲ့သည့် သို့သော်လည်း အသုံးမပြုခဲ့)ရှာမတွေ့
ပယ်မဲရှာမတွေ့
အငြင်းပွားခဲ့သည့် မဲများရှာမတွေ့
ဗလာမဲ (မည်သည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုမျှ ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်း မရှိသည့် မဲပြားများ)ရှာမတွေ့
ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ဦးချင်းစီ၏ရမဲရှာမတွေ့
ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ် (နောက်ဆုံးတရားဝင်)တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိသည်အင်တာနက်တွင် အခမဲ့ ရနိုင်သည်အသေးစိတ်ကျသည်ပြီးပြည့်စုံပြီး တစ်ခုတစည်းတည်း ရသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ရသည်မူပိုင်ခွင့်မဲ့ဖြစ်သည်ဘက်လိုက်မှုကင်းသည်လိုင်စင်မဲ့ဖြစ်သည်ရာသက်ပန် ရနိုင်သည်
မှတ်ပုံတင်ထားသည့် မဲဆန္ဒရှင်များရှာမတွေ့
မဲပေးခဲ့သည့် မဲဆန္ဒရှင်များရှာမတွေ့
ပျက်စီး မဲပြားများ (ထုတ်ပေးခဲ့သည့် သို့သော်လည်း အသုံးမပြုခဲ့)ရှာမတွေ့
ပယ်မဲမှန်သည်မှန်သည်မှန်သည်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
အငြင်းပွားခဲ့သည့် မဲများမှန်သည်မှန်သည်မှန်သည်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
ဗလာမဲ (မည်သည့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုမျှ ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်း မရှိသည့် မဲပြားများ)မှန်သည်မှန်သည်မှန်သည်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ဦးချင်းစီ၏ ရမဲမှန်သည်မှန်သည်မှန်သည်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
တိုင်ကြားချက်များ၊ အငြင်းပွားမှုများတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိသည်အင်တာနက်တွင် အခမဲ့ ရနိုင်သည်အသေးစိတ်ကျသည်ပြီးပြည့်စုံပြီး တစ်ခုတစည်းတည်း ရသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ရသည်မူပိုင်ခွင့်မဲ့ဖြစ်သည်ဘက်လိုက်မှုကင်းသည်လိုင်စင်မဲ့ဖြစ်သည်ရာသက်ပန် ရနိုင်သည်
တင်သွင်းခဲ့သည့် တိုင်ကြားမှုများမှန်သည်မှန်သည်မမှန်မမှန်မမှန်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
ဖြေရှင်းပေးခဲ့သည့် တိုင်ကြားမှုများမှန်သည်မှန်သည်မမှန်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်

Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Tumblr